Jak ratować swój biznes – Retailing Africa

Lucy Phillips. Stan gospodarki bez wątpienia spowodował, że wielu akcjonariuszy i dyrektorów musiało zastanowić się, czy ich firma powinna pozostać bez zmian, zmniejszyć rozmiar, podjąć działania ratunkowe, czy też, jeśli wszystko inne zawiedzie, zlikwidować. Przed podjęciem decyzji o likwidacji lub ratowaniu biznesu dyrektorzy i udziałowcy powinni być świadomi faktów i skutków obu procesów.

Likwidację i ratowanie biznesu można porównać do zamykania i rehabilitacji. Celem postępowania likwidacyjnego (tzw. „likwidacja”) jest zamknięcie spółki. Wszelkie aktywa w firmie zostałyby sprzedane w celu spłaty wierzycieli firmy. Dyrektorzy muszą dokładnie rozważyć zdolność swojej firmy do spłacania swoich długów w terminie ich wymagalności, w przeciwnym razie ryzykują naruszenie obowiązków powierniczych zgodnie z ustawą o spółkach, która zabrania lekkomyślnego handlu.

Likwidacja może nastąpić na dwa sposoby:

  • Likwidacja dobrowolna: Jeżeli po rozpatrzeniu przez dyrektorów spółki okaże się, że kontynuując działalność handlową w obecnym stanie spółki, nie ma szans na spłatę swoich długów w terminie ich wymagalności, rozwiązaniem może być dobrowolna likwidacja. Likwidacja dobrowolna odbywa się zazwyczaj w drodze specjalnej uchwały złożonej w Komisji ds. Własności Intelektualnej Spółek. Jednak w przypadku dobrowolnej likwidacji w drodze restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dyrektorzy musieliby potwierdzić, że nie ma istniejących wierzycieli, których nie można spłacić z wpływów z likwidacji. Jeśli nie jest to możliwe, dyrektorzy będą musieli złożyć wniosek o likwidację w drodze wniosku do sądu i nakazu sądowego.
  • Likwidacja przymusowa/przymusowa: Jeżeli spółka jest winna wierzycielowi lub wierzycielom pieniądze, a spółka nie jest w stanie spłacić tych długów, wierzyciel lub wierzyciele mogą wystąpić do sądu o postawienie spółki w stan przymusowej likwidacji. Wniosek wierzycieli będzie zwykle składany po złożeniu wezwania do zapłaty, a firma nie dokonała płatności zgodnie z żądaniem. Wierzyciele mogą złożyć wniosek do sądu o pociągnięcie dyrektorów do osobistej odpowiedzialności za długi spółki, jeśli uważają, że dyrektorzy handlowali lekkomyślnie ze szkodą dla wierzycieli. Niezależnie od tego, czy spółka jest likwidowana dobrowolnie czy przymusowo, działalność gospodarcza nie może być kontynuowana po rozpoczęciu procesu likwidacji, z wyjątkiem zakresu, w jakim jest to konieczne dla korzystnej likwidacji spółki. Decyzja ta musi być podjęta z uwzględnieniem interesów wszystkich wierzycieli spółki (w przeciwieństwie do interesów akcjonariuszy). Likwidacja spółki skutkuje zamrożeniem majątku spółki i zawieszeniem postępowania cywilnego, wszelkie zajęcia lub egzekucje orzeczeń po wszczęciu postępowania likwidacyjnego będą nieważne.
  • Ratownictwo biznesowe: Jeśli firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, ale wydaje się, że istnieje sposób na wyjście z tej trudnej sytuacji, jeśli firma uzyska pewną swobodę w zakresie długów i postępowania sądowego, rozwiązaniem może być ratowanie biznesu. Proces ten jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy o spółkach i może zostać zainicjowany na wniosek sądu lub na podstawie uchwały dyrektorów złożonej w Komisji ds. Własności Intelektualnej Spółek. W tym procesie wyznaczany jest praktyk ratownictwa biznesowego, który zarządza sprawami firmy w miejsce dyrektorów lub nadzorując dyrektorów. Udziela się moratorium, które wstrzymuje roszczenia wierzycieli i postępowanie sądowe na czas trwania procesu ratowania przedsiębiorstwa. Praktyk ratownictwa biznesowego opracuje i wdroży approach ratowania firmy w celu maksymalizacji szans firmy na osiągnięcie wypłacalności. Działalność gospodarcza jest kontynuowana po rozpoczęciu ratowania firmy, ale zadłużenie jest zarządzane, a umowy restrukturyzowane i reorganizowane, aby pomóc w kontynuowaniu działalności gospodarczej do czasu osiągnięcia wypłacalności lub podjęcia decyzji o przejściu do likwidacji. Wierzyciele firmy są zaangażowani w proces ratowania biznesu i są regularnie informowani o postępach w osiąganiu wypłacalności przez praktyka ratownictwa biznesu.

Jak widać z powyższego, postępowanie likwidacyjne nie ma na celu uratowania firmy znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, ale raczej trwałe zakończenie przedsiębiorstwa. Potencjał ratunkowy i stopień trudności finansowych ostatecznie zadecyduje o likwidacji lub ratowaniu biznesu.

Główny pic kredyt: Pixabay.com.

Lucy Phillips kieruje Consilium Lawful, po założeniu firmy wraz z Natalie Laurencik w 2012 roku. Jako wyspecjalizowana firma konsultingowa Consilium koncentruje się na komercyjnym aspekcie działalności swoich klientów, takim jak działalność handlowa, korporacyjna i doradcza. Wcześniej pracowała w FNB, gdzie była kierownikiem ds. kontraktów prawnych oraz jako szef działu prawnego (zakupy) w Rand Service provider Bank Phillips ma duże doświadczenie i wiedzę fachową w zakresie szkolenia personelu i kształcenia ustawicznego w zakresie prywatności danych ochrona konsumenta purpose i obowiązki dyrektorów zgodnie z Ustawą o spółkach z 2008 r. oraz przepisami dotyczącymi mediów społecznościowych.

– Otrzymuj biuletyn Retailing Africa co tydzień • Zapisz się tutaj